پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ارزیابی
ارزیابی
شرح خدمات اداره ارزيابي واطلاعات جغرافيايي
 
1-    ارزيابي اثرات اقدامات اجرايي در وضعيت منابع اب
2- براورد اقتصادي هزينه هاي اصلاح ومرمت و نگهداري پروژه هاي اجرايي
3-تعيين وارزيابي اولويت بندي تقدم وتاخر موثرترين عمليات اجرايي در كنترل سيلاب
4- تعيين دوره خشكسالي يا تر سالي در زمان پايش وارزيابي
5- تعيين ميزان تعغيرات درجه رسوبدهي رسوب كل و ويژه حوزه
6- تعيين وارزيابي والويت بندي تقدم وتاخرموثرترين اقدامات اجرايي در كننترل فرسايش ورسوب وبهبود قابليت اراضي
7-ارزيابي تاثيرات پروژه اجرايي در پايين دست حوزه
8-ارزيابي تبعات منفي احتمالي اقدامات اجرايي در حوزه
9-   ارزيابی و ارائه پيشنهادات در خصوص بهبود روشهای مديريتی وسياستگذاری
10- ارزيابی و ارائه پيشنهادات در خصوص بهبود روشهایاجرايي ونوع عمليات اجرايي
چاپ | ارسال به ديگران  |