پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - امور اجرایی
امور اجرایی
شرح وظایف اداره اجرائی معاونت آبخیزداری
 
-         پیگیری پروژه های قابل اجرا ومصوب طرحها از اعتبارات ملی ،استانی
-         ارزیابی پیمانکاران
-         درخواست برگزاری مناقصه براساس مبلغ اعتبار که مناقصه از طریق عمومی، محدود، یک مرحله ای، دومرحله ای انجام گیرد
-         تهیه اسناد مناقصه شامل متن قرارداد، تصویر موافقتنامه،نقشه ومشخصات فنی، متربرآورد
-         عضو کمیسیون مناقصات
-         عضو کمیته فنی بازرگانی جهت بررسی پیشنهادی قیمت و صلاحیت پیمانکاران
-         ابلاغ پیمان به پیمانکاران جهت اجرای پروژه ها
-         معرفی ناظرین پروژه ها
-         نظارت پروژه ها
-         پیگیری با شرکتها بیمه جهت بیمه نمودن پروژه ها
-         ارسال صورتجلسات تحویل زمین وتجهیز کارگاه جهت دریافت پیش پرداخت
-         بررسی و تاییدصورت وضعیت وارسال به مالی جهت پرداخت
-         بازدید از پروژه ها ونحوی عملیات اجرائی وعملکرد ناظرین پروژه
-         ابلاغ افزایش یا کاهش 25درصد به پیمانکاران
-         ابلاغ تغییر مقادیر وافزایش ایتم به پیمانکاران
-         بررسی وپیگیری از پروژه ها (مکانیکی ،بیولوژیکی)که توسط شهرستانها با پیمانکاران عقد قراردادنمودند
-         تنظیم اخطار بر اساس گزارشات ناظرین پروژه به پیمانکاران واجرای ماده 46،48 فسخ یاختم پیمان
-         تنظیم وتهیه تشویق نامه به پیمانکارا ن و ناظرین پروژه بر اساس عملکرد
-         ارسال صورتجلسه تحویل موقت وقطعی جهت آزاد سازی سپرده حسن انجام کاربه مالی
چاپ | ارسال به ديگران  |