پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداری
اداری
شرح وظايف امور اداري و پشتيباني
امور اداري و پشتيباني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان شامل بخشهاي:
* رئيس امور اداري               * كارگزيني                           * دبيرخانه            * تلفنخانه
 *نگهبان                            * ماشين نويسي                        * بايگاني                *نقليه
* امور رفاه و تعاون           * تكنسين تاسيسات
 
*رئيس امور اداري :
تقسيم كار هدايت و رهبري و كنترل و نظارت بر كاركنان تحت سرپرستي
اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام كار
شركت در جلسات و مطالعه قوانين و مقررات و پيش بيني امكانات مورد نياز
ايجاد هماهنگي و تماس با مسئولين و تائيد و امضا اسناد مدارك
نظارت بر چگونگي اجراي وظايف پرسل تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنها
كنترل و نظارت بر حسن اجراي قوانين، بخشنامه ها، آئين نامه ها و ضوابط اجرايي
نظارت در تهيه آمار پرسنلي و پيش بنين ملزومات اداري
نظارت بر امر حضور و غياب كاركنان
نظارت بر ارزشيابي سالان تحت سرپرستي
انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق
* كارگزيني:
همكاري با كارگزين مسئول به منظور صدور احكام ارتقاء انتقال مامور به خدمت
تهيه پيش نويس نامه هاي اداري
تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز سازمان مطبوع وغيره
تشكيل و كنترل اوله افراد هنگام استخدام برابر آئين نامه ها و مقررات اداري
كنترل حضور و غياب، مرخصي پرسنل، بررسي درخواستهاي پرسنل از قبيل وام، بيمه، بازنشستگي، تحيل و غيره   
انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق
* دبيرخانه :
شماره گذاري و ثبت نامه هاي وارده
پرينت و صدور نامه هاي صادره
پست و ارسال (نمابر-تبادلات)نامه هاي اداري
تنظيم و ثبت ماموريت ها
انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق
* ماشين نويسي:
تايپ و تكثير پيش نويس هاي تهيه شده توسط كاركنان ونامه ها، بخشنامه ها، صورتجلسات هاي ارجاع شده
تكثير و فتوكپي نامه و ... كاركنان
*تلفنخانه:
ارتباط تلفن بين كاركنان واحد مربوطه و پاسخگويي به مراجعات تلفني افراد از خارج از واحد مربوطه و همچنين بين كاركنان با ساير موسسات و سازمانهاي داخل شهر و ادارات تابعه
*نقليه:
انجام حمل و نقل بين شهري و شهري كاركنان
*نگهبان:
راهنمايي مراجعين به اداره
كنترل و ضبط ورود و خروج كاركنان در ساعت اداري
مراقبت و نگهداري از تاسيسات و ساختمان در ساعات غير اداري
* امور رفاه و تعاون:
انجام امور مربوط به خدمات رفاهي كاركنان
پيگيري به منظور دريافت تسهيلات وام از بانكها و صندوق هاي مختلف
پيگيري امور رفاهي كاركنان بازنشته در اداره كل
انجام امور مربوط به صدور و تعويض دفترچه هاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي
* بايگاني
ضبط كليه نامه هاي وارده و صادره و پيش نويس هاي نامه ها
تحويل دادن سوابق جهت اقدام به مقام مافوق
تهيه كلاسه نامه هاي صادره و وارده اعم از ضبطي و ثبت و تشكيل پرونده هاي جديد
* تكنسين تاسيسات:
كمك در تعمير تاسيسات تهويه و حرارت مركزي
بهره برداري و نگهداري سيستمهاي مختلف تاسيساتي و آبرساني
پيگيري در تهويه آب گرم مورد نياز قسمتها
انجام امورفني مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسيسات
چاپ | ارسال به ديگران  |