پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ممیزی وتفکیک انفال
ممیزی وتفکیک انفال
وظايف اداره مميزي اراضي
براساس ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور ، مميزي اراضي عبارت از شناسايي و تشخيص عرصه و اعياتي جنگلها و مراتع ،بيشه هاي طبيعي  و اراضي جنگلي به  منظور تعيين حدود و  ثغور دائمي آنها  از مستثنيات  قانوني  اشخاص بر اساس تبصره 3 ذيل ماده 2 قانون مذكور شامل عرصه و محاوط و تأسيسات و خانه هاي  روستايي و همچنين زمينهاي زراعي و باغهاي واقع در  محدوده اسناد مالكيت جنگلها و مراتع كه تا تاريخ 41/10/27 ، احداث شده اند مي باشد .
اهداف :
1- تعيين تكليف و تفكيك مالكيت و حقوق دولت از مستثنيات اشخاص
2-  تحقق بخشيدن به اهداف سازمان حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري صحيح از منابع طبيعي
3- شناسايي ، تشخيص و اعمال حاكميت دولت بر عرصه هاي جنگلي ، مرتعي و بيشه هاي طبيعي
4- ايجاد زمينه مناسب براي جلوگيري از تخريب و تجاوز به اراضي ملي
5- فراهم نمودن زمينه هاي جلب مشاركت و سرمايه گذاري در عرصه هاي منابع ملي
6- دستيابي به آمار دقيق مساحت منابع ملي و مستثنيات در سطح كشور
اهداف اصلي :
1- شناسايي و تشخيص عرصه هاي منابع ملي و مستثنيات بر اساس سوابق ثبتي و مستندات قانوني و نقشه برداري از عرصه هاي مورد شناسايي و تنظيم گزارش تشخيص
2- انتشار آگهي گزارشات تشخيص در روزنامه هاي كثير الانتشار و محلي و الصاق در معابر عمومي براي اطلاع مردم
3- رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به آگهي تشخيص در هيأتهاي تعيين تكليف اراضي و صدور رأي لازم
4- اصلاح سوابق اجرايي سنواتي بر اساس مجوزهاي قانوني صادره توسط هيأتها و مراجع قضايي
5- صدور اسناد مالكيت منابع طبيعي ملي شده و تثبيت حاكميت دولت بر آن
 
شرح وظايف رئيس اداره واگذاري و مميزي اراضي
1- برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع شامل شناسايي و تشخيص نقشه ، انتشار آگهي ، اخذ سند مالكيت و مكانيزاسيون
2- مطالعه و بررسي قوانين و بخشنامه هاي موجود در خصوص تعيين تكليف اراضي اختلافي ، اصلاح و بازنگري سوابق سنواتي
3- بررسي و نظارت بر آراء صادره از هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي ، اصلاح و بازنگري سوابق سنواتي
4- برنامه ريزي و پيگيري لازم به منظور شناسايي استعداد اراضي تكميل پرونده و ارجاع به كميسيونهاي مربوطه
5- مطالعه و بررسي و نظارت بر صدور استعلامات توسط ادارات منابع طبيعي تابعه
6- مطالعه و بررسي اثرات اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي واگذاري اراضي در اجراي مواد 31 و 32
7- آموزش پرسنل به منظور رفع مشكلات اجرايي طرحها و پرونده هاي امور اراضي
8- برنامه ريزي و پيگيري لازم به منظور انعقاد قرارداد اجاره طرحها ، واريز وجوه مورد اجاره و انتقال قطعي اسناد اراضي مورد واگذاري با توجه به دستورالعملهاي موجود
9- مطالعه و بررسي قوانين موجود و درخواستهاي متقاضيان واگذاري زمين و وضعيت حقوقي و ثبتي اراضي مورد درخواست و تكميل پرونده
10- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق
چاپ | ارسال به ديگران  |