پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بهره برداری
بهره برداری
 وظايف واحد بهره برداري به شرح زير ميباشد:
 1-مطالعه و شناسايي رويشگاه هاي محصولات فرعي و منابع جنگلي به منظور تعيين محل هاي مناسب براي تهيه طرحهاي احيا و بهره برداري
2- همكاري و نظارت در تهيه وتنظيم آگهي در قراردادهاي مناقصه ومزايده، تهيه، حمل و فروش محصولات جنگلي و مرتعي
3- نظارت برتهيه و اجراي طرحهاي احياو بهره برداري از محصولات جنگلي و مرتعي
4- مطالعه و بررسي همكاري در طرحهاي بهره برداري محصولات فرعي
5- ارائه روش ها و شيوه هاي اصولي و نوين احيا و بهره برداري از محصولات جنگلي ومرتعي
6- نظارت بر اجراي دستورالعمل ها، شرح خدمات و بخش نامه هاي مربوط به بهره برداري و احيا محصولات جنگلي و مرتعي صادره از سازمان متوبع
7- نظارت در نشانه گذاري، قطع، استحصال محصولات باغي و جنگلي و برداشت محصولات جنگلي و مرتعي و نظارت بر تهيه و صدور پروانه هاي حمل ذغال، هيزم و سايرمحصولات جنگلي و مرتعي
8- همكاري در تشكيل شركت هاي تعاوني بهره برداري
9- تهيه و نظارت بر چگونگي وصول عوايد دولتي از مجريان طرحهاي بهره برداري و فروش محصولات فرعي جنگلي و مرتعي
10- بررسي و برآورد خسارت وارده به عرصه هاي منابع طبيعي
11- نظارت بر حسن اجراي طرحهاي وتهيه شناسنامه براي پروژه هاي مرتبط
12- ترويج فرهنگ منابع طبيعي در بين ساكنين حوزه هاي آبخيز و مردم عامه
13- همكاري با دفتر آموزش جهت برگزاري دوره هاي آموزشي
14- همكاري با مقام مافوق در تدوين شيوه هاي تنظيم طرحهاي بهره برداري ازمحصولات فرعي
15- انجام ساير امور طبق دسترو مقام مافوق
16- مطالعه وبررسي تقاضاي اوليه معادن واستعلام تقاضاي سازمان صنعت ,معدن وتجارت از ادارات منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستانهاي تابعه در خصوص بررسي منطقه اي
17- بازديد از محدوده هاي مورد تقاضا
18- اخذ تعهدات لازم در خصوصضمانت, احياء وبازسازي مجدد اراضي
19- بررسي وتهيه صورت وضعيت وبرآورد خسارت وحق وحقوق عرفي دامداران وبهره بردارن مراتع
چاپ | ارسال به ديگران  |