پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استعدادیابی
استعدادیابی

اداره استعداديابي وبهره برداري از اراضي

برابر ابلاغیه شماره 21/01/1385-688/020 وزیر محترم جهاد کشاورزی کلیه وظایف و اختیارات واگذاری اراضی ملی شده و دولتی جهت اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد 31 و 32 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاي اراضی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور سلب و به سازمان امور اراضی محول و موضوع شناسائی، استعدادیابی، تعیین کاربری، تخصیص و بهره برداری از اراضی مذکور با هدف استفاده بهینه از سرزمین، حفظ تعادل اکولوژیک و توسعه پایدار به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور واگذار گردید.
استعداديابي اراضي، تعيين قابليت ها و پتانسيل هاي اراضي جهت نيل به اهداف توسعه پايدار در راستاي برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. زيرا با توجه به نياز مبرم بخش هاي كشاورزي، صنعت، مسكن و اكوتوريسم ( تفرج)، نظامي و منيتي و ... به بهره برداري از اراضي، ضرورت دارد كه شناخت دقيقي از وضعيت منابع اراضي در هر منطقه وجود داشته باشد.  
شرح وظايف اداره استعداديابي و بهره برداري اراضي
1- بررسي درخواست واصله از امور اراضي وانطباق موقعيت پيشنهادي از جهت ممنوعيت ها ومحدوديت ها درواگذاري اراضي.
2- تكميل فرم اعلام وضعيت وتهيه نقشه موقعيت زمين انتخابي توسط اداره منابع طبيعي شهرستان و بررسي آن در كميته استعداديابي و بهره برداري اراضي.
3- تشكيل جسات كميته استعداديابي و بهره برداراي اراضي.    
4-  معرفي زمين شناسائي شده به مديريت امور اراضي جهت انجام ساير تشريفات قانوني واگذاري اراضي.
٥- دريافت و بررسي درخواست متقاضيان واگذاري زمين در قالب ماده ٣ قانون حفاظت و بهره برداري، جهت اجراي طرح هاي جنگلداري،  جنگلكاري، بيابان زدايي، طبيعت گردي و گردشگري، زراعت چوب، گياهان دارويي و ساير طرح هاي مرتبط با تهيه صورت وضعيت بازديد اراضي مورد نظر و بررسي طرح توجيهي و تاييد آن توسط كميته فني اداره كل و تنظيم قرارداد في ما بين اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان و فرد متقاضي.
٦- نظارت بر اجراي طرحهاي واگذار شده در قالب ماده ٣  قانون حفاظت و بهره برداري و دريافت  سالانه بهره مالكانه.
٧- دريافت و بررسي درخواست متقاضيان واگذاري زمين جهت احداث جاده دسترسي، مسير انتقال آب و برق و ... و تحويل و تحول اراضي مذكور به متقاضي و دريافت تعهد رسمي مبني بر احياي اراضي با نظارت اداره اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان.
8-  پيگيري لازم درخصوص پرونده هاي موضوع كميسيون ماده34 (اراضي تصرفي) و رفع ايرادات واشكالات آنها وتفكيك وانتقال قطعي اراضي مزبور به متقاضيان.
9- پيگيري درخواست واگذاري اراضي ملي ودولتي دستگاههاي دولتي ازطريق تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (كميسيون مستندسازي).
10-پيگيري درخواست واگذاري اراضي ملي ودولتي  بنياد مسكن استان  موضوع مواد 4 و 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع اراضی حریم روستا و اراضی محدوده و حریم شهرها).
11- پيگيري  موارد مرتبط با ماده 64 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری.
12- انجام مطالعات استعداديابي طبق برنامه ٥ ساله ابلاغي از سوي دفتر استعداديابي و بهره برداري اراضي از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي مشاوره اي و نظارت بر عملكرد شركت مذكور.
13- ارائه گزارش آمارعملكرد سه ماهه به سازمان متبوع.
14- شركت درجلسات استاني و شهرستان ها.
15- پاسخگوئي به نامه ها و ارباب رجوع.
چاپ | ارسال به ديگران  |