پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برنامه ها و فعالیت های منابع طبیعی
برنامه ها و فعالیت های منابع طبیعی
با توجه به روند تخریب جنگلهای غرب و زاگرس و کسب نتایج مطلوب در زمینه های کشت گونه های بومی و حفاظت وحمایت از عرصه های جنگلی در راستای افزایش در هکتار تاج پوشش و بهبود وضعیت کمی و کیفی جنگل طرح جنگل کاری و توسعه فضای سبز در رأس فعالیتهای بخش جنگل می باشد که پروژهای ذیل شامل می گردد.
  • طرح صیانت و توسعه جنگلهای زاگرس
  1. غنی سازی جنگل
  2. پیشگیری از حریق
  3. کمربند حفاظتی (خط تنسیق)
  4. کشت گیاهان دارویی – صنعتی
  5. گشت و مراقبت
  6. تغییر الگوی مصرف سوخت (تأمین سوخت فسیلی)
  7. ایجاد پایگاه حفاظتی
·       طرح جنگل کاری و توسعه فضای سبز و احداث پارک جنگلی
  1. تولید نهال
  2. جنگل کاری و توسعه درخت کاری
  3. طرح نهضت سبز
  4. توسعه صنوبرکاری
  5. احداث پارک جنگلی
چاپ | ارسال به ديگران  |